Zrzeczenie się

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de algemene voorwaarden zoals hieronder gespecificeerd. U wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen. De inhoud van deze site (hyperlinks inbegrepen) kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd, aangepast, aangevuld of verwijderd.

 

Korzystanie z tej strony

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, leesbaar, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen op dit gebied kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Indien informatie die op (of via) deze site beschikbaar is, onjuist is, zullen wij er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of uit de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

 

Privacy

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie die op of via deze site ter beschikking wordt gesteld, gebeurt zonder het gebruik van persoonlijke gegevens. In sommige gevallen kan het echter zijn dat u persoonlijke gegevens moet verstrekken. In dat geval worden alle verstrekte gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hiertoe garanderen wij het volgende: Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt om u de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u online aangevraagde dienst te kunnen uitvoeren. De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot het specifieke doel waarvoor ze zijn bedoeld. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, noch gebruikt voor directmarketingdoeleinden van derden. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens door derden. De site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine databestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Bij elk bezoek worden deze gegevens opnieuw naar de websitebeheerder gestuurd, die toegang tot de site mogelijk maakt, de navigatie vergemakkelijkt en deze sneller en efficiënter maakt.

 

Hyperlinks en verwijzingen

De (hyper) links op of via de site zullen je verwijzen naar andere websites, en je doorverwijzen naar informatiebronnen die beheerd worden door derden. We beschikken niet over een technische of functionele tool of autoriteit om de authenticiteit van de inhoud ervan te verifiëren, noch met betrekking tot de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die op deze website zijn opgenomen, bieden geen authenticatie van de externe site of de inhoud ervan. De links zijn opgenomen voor meer informatie en voor uw gemak.

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, te downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik en de inhoud ervan te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van het auteursrecht en andere wetten. Voor reproductie van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, etc.) is hiervoor te allen tijde voorafgaande toestemming vereist. Neem contact op met de websitebeheerder voor meer informatie over reproductie van de informatie.
Widemex International BV heeft de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld volgens de laatste technische standaarden in Nederland. Desondanks kunnen er fouten optreden op de website. Gebruikers moeten de risico’s die hieraan verbonden zijn, accepteren. Widemex International BV wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Elk project heeft zijn eigen eisen en we helpen u graag verder met eventuele specifieke details. Eventuele opmerkingen of suggesties worden dankbaar ontvangen.


Alle informatie, tekeningen en specificaties zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie die beschikbaar was op het moment dat deze gegevens werden opgesteld. Voortdurende verbetering en technische vooruitgang maken het noodzakelijk dat we ons het recht voorbehouden om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.